REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 INFORMACJA OGÓLNA

1. F.H.U. BEST-POL GRZEGORZ MUŻYK, 44-100 GLIWICE UL. KOŚCIUSZKI 1C jest właścicielem platformy internetowej.

2. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem;

3. Klient – tylko i wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

4. Konto – prowadzone dla Klienta przez właściciela platformy pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach epapierosy-hurtownia.pl

5. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z epapierosy-hurtownia.pl

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na epapierosy-hurtownia.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w każdej chwili.

3. Wykorzystywanie epapierosy-hurtownia.pl w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich jest zakazane.

4. Platforma internetowa stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z epapierosy-hurtownia.pl, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Plików "cookies" mają na celu poprawne działanie epapierosy-hurtownia.pl na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. 

5. Klienci mają możliwość korzystania z epapierosy-hurtownia.pl po zarejestrowaniu się, takie osoby muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać działalność gospodarczą z aktywnym nr. NIP.

6. Platforma internetowa może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

7. Towary na epapierosy-hurtownia.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.

8. Korzystanie z epapierosy-hurtownia.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. F.H.U. Best-Pol świadczy za pośrednictwem epapierosy-hurtownia.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:

1) prowadzenie konta Klienta;

2) newsletter;

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

4. Usługa Prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówienia.

5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta. 

6. Właściciel platformy ma prawo do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Firmy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej czy innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych.

7. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez F.H.U. Best-Pol na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta.

9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez F.H.U. Best-Pol w trybie natychmiastowym gdy:

1) Klient narusza postanowienia Regulaminu.

2) stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,

3) działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Firmy.

11. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny.

12. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.

13. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 4 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji oraz zapoznać się z regulaminem platformy.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez F.H.U. Best-Pol na epapierosy-hurtownia.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Klienta.

5. Klient nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Klientom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6. Klientowi nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować  jeśli dane dostępu do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§ 5 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. W zamówieniu Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe: nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy.

3. Dokonywanie zakupów poprzez wypełnienie formularza następuje wyłącznie po założeniu konta sklepowego:

- Dokonywanie zakupów po raz pierwszy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz pierwszy koniecznym jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Sklepu, co następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji warunków Regulaminu Klientowi zostaje założone konto sklepowe.

Pierwsze zamówienie nie może być niższe niż 500 zł netto, w przeciwnym razie zostanie doliczona dodatkowa opłata, o której kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową przez sprzedawcę.

- Kolejne zakupy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz kolejny, Klient nie wypełnia już formularza zgłoszeniowego, lecz loguje się na stronie internetowej poprzez wpisanie loginu i znanego wyłącznie Klientowi hasła.

4. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż wskazane w ust. 2 dane są prawidłowe i prawdziwe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. Podane dane stanowić będą jednocześnie dane do wystawienia faktury. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta i odbiorcy produktu.

5. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdza je pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu e-maila, potwierdzającego złożenie zamówienia, Klient zobligowany jest do uwiarygodnienia zamówienia przez kliknięcie na zawarty w nim link. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni są automatycznie anulowane.

6. W przypadku potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w ust. 5, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazuje opis złożonego zamówienia, dane Klienta oraz numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty oraz cenę całkowitą.

8. Jeśli w trakcie weryfikacji zamówienia okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep informuje e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie zostaje anulowane. Sklep może zaproponować Klientowi inny, pierwszy możliwy termin realizacji zamówienia na co Klient musi odrębnie wyrazić zgodę.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź braku zapłaty.

10. W przypadku, gdy odmowa przyjęcia do realizacji dotyczy części produktów, Klient ma prawo wyboru czy wyraża wolę realizacji zamówienia w części dotyczącej dostępnych towarów czy rezygnuje z całego zamówienia. W tym celu Klient,  w ciągu 24 h winien wysłać e-mail zwrotny czy wyraża wolę realizacji części zamówienia czy rezygnuje z niego w całości. Brak informacji w ciągu 24 h, liczonych od dnia i godziny otrzymania e-maila z odmową realizacji całego zamówienia  traktuje się jako rezygnację z całego zamówienia. Po otrzymaniu maila zwrotnego od Klienta Sklep przesyła potwierdzenie o przyjęciu pozostałej części zamówienia do realizacji.

11. Terminy wskazane w Regulaminie  nie biegną w soboty i dni wolne od pracy.

12. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach określonych na stronie internetowej www.epapierosy-hurtownia.pl

13.Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania zamówionych produktów, o czym winien poinformować Sklep mailowo.

14.Informacja o Towarach przedstawiona na www.epapierosy-hurtownia.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu, są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w stawce obowiązującej z dnia złożenia zamówienia) i wyrażone są w PLN. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Strony wiąże cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku nowych Klientów (składających zamówienie po raz pierwszy) cena jest wiążąca, jeżeli zamówienie nie będzie niższe niż 500zł netto.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, a także wprowadzania w nich zmian. Jednakże w każdym przypadku strony wiążą warunki zakupu z dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

4. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupiony produkt w następujący sposób:
a) przelewem przedpłata na konto bankowe,
b) pobranie,

5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na podany rachunek lub wybrania innego sposoby płatności (pobranie).

§ 7 SPOSÓB DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny), miejsca oraz sposobu płatności ze sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi na stronie Sklepu.

5. Szacunkowy czas dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 48 - 72 godzin w dni robocze, z wyjątkiem zdarzeń losowych i działania tzw. "siły wyższej" (np. warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach, strajki). W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i jego przyczynach.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru, jeśli wynika ono z błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.

7. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie bądź przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także dodatkowe koszty transportu w zależności od obliczonych kosztów transportu.

8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

§ 8. Odpowiedzialność, wady towaru, gwarancja

1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku nieprawidłowego przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru, a także wystąpienia siły wyższej

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.

4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz Kupującego zostaje ograniczona do kwoty wynikającej z ostatniego złożonego Zamówienia przez Kupującego.

5. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

6. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie poszczególnych Towarów.§ 9. Reklamacja

1. Kupujący ma prawo zgłaszać Sprzedawcy reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: bestpol.gliwice@gmail.com.

2. W reklamacji Kupujący powinien wskazać imię i nazwisko, firmę, adres do korespondencji, rodzaj i zakres zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących, które są pozyskiwane w trakcie korzystania ze Sklepu lub usług przez Sprzedawcę.

2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności Sprzedawcy.

3. Treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie pod domeną: https://epapierosy-hurtownia.pl/content/6-polityka-prywatnosci-rodo/.§ 11. Postanowienia końcowe


Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wszelkie prawa do Sklepu w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu a także do formularzy, logotypów nalezą̨ do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną̨ uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną̨ korespondencji oraz realizacji Zamówień założonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.

Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu dokonanych Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Kupujących, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę̨ i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.

W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

- wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu;
- zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie;
- wprowadzania nowych Towarów do Sklepie;
- przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2016r.